Historia

  • Rok 2017

Zachodnie Centrum Medyczne jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która została utworzona 13 stycznia 2017 roku. Udziały w Spółce posiadał Powiat Krośnieński – 75% oraz Miasto Gubin – 25%. Na początku jej działalności zakontraktowano oddział chirurgii oraz oddział ginekologiczno-położniczy, izbę przyjęć, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, zakład opiekuńczo-leczniczy i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – poradnie: chirurgiczną, ortopedyczną, położniczo-ginekologiczną i urologiczną. Od 1 października 2017 roku Zachodnie Centrum Medyczne zostało zakwalifikowane do pierwszego poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

W pierwszym roku istnienia spółka poniosła olbrzymie nakłady na inwestycje, które obejmowały między innymi: remonty, zmiany adaptacyjne i modernizacji oddziałów oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia, który zapewni profesjonalną opiekę szpitalną.

Główne zadania, które udało się zrealizować w tym roku to: wdrożenie systemu informatycznego, niezbędnego do prawidłowego prowadzenia rozliczeń z NFZ oraz spraw administracyjnych, zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych, poradni, laboratorium, działu farmacji oraz sterylizatorni i RTG. Przeprowadzono niezbędne przeglądy oraz naprawy sprzętu medycznego.

 

  • Rok 2018

W 2018 roku Spółka kontynuowała swoją działalność polegająca na świadczeniu usług medycznych, nieodpłatnie – na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszu Zdrowia oraz odpłatnie, na zasadach komercyjnych. W tym okresie nie nastąpiły zmiany w strukturze własności Spółki. W 2018 roku poza sprzedażą z tytułu kontraktów na NFZ Spółka rozwija sprzedaż komercyjnych usług medycznych, do takich usług należą: urologia, laboratorium analityczne, diagnostyka RTG, zabezpieczenie imprez masowych oraz wynajem pomieszczeń. Prowadzono również działania marketingowe, które miały na celu poprawę wizerunku szpitala: zmodyfikowano stronę internetową, podjęto aktywność w mediach społecznościowych, przeprowadzono również promocyjne akcje bezpłatnych badań skierowane do lokalnej społeczności.

Najważniejsze osiągnięcia spółki w 2018 roku to uruchomienie nowego zakresu usług – transport medyczny dla POZ, uruchomienie poradni anestezjologicznej, wykonanie wentylacji mechanicznej na bloku operacyjnym oraz rozszerzenie bazy zabiegów komercyjnych (urologicznych). Nawiązano także współpracę z Fundacją Stichting Blauw i szpitalem w Beeskow, od których ZCM pozyskało łóżka szpitalne, szafki oraz sprzęt medyczny o znacznej wartości.

 

  • Rok 2019

W 2019 roku Spółka kontynuowała swoją działalność polegająca na świadczeniu usług medycznych. Od 1 kwietnia 2019 roku szpital realizuje świadczenia z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego uczestnicząc jako współorganizator w Lubuskim Konsorcjum PRM. Posiadamy dwa zespoły P – podstawowe w Krośnie Odrzańskim oraz zespół podstawowy i specjalistyczny w Gubinie. 1 lipca 2019 roku uruchomiono oddział chorób wewnętrznych w Krośnie Odrzańskim, który został zakontraktowany na 20 łóżek. W listopadzie udało się natomiast uruchomić poradnie pulmonologiczną. W 2019 roku nastąpiły zmiany w strukturze własności Spółki. Starostwo Powiatowe nabyło nieodpłatnie od Miasta Gubin udziały i jest jedynym udziałowcem.

 

  • Rok 2020

W 2020 roku spółka kontynuowała swoją działalność polegająca na świadczeniu usług medycznych. Od 10 września w szpitalu w Krośnie Odrzańskim funkcjonuje punkt poboru materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, a od 18 listopada taki punkt poboru również funkcjonuje w Gubinie. Od 12 października do 9 listopada decyzją wojewody szpital Krosno – filia w Gubinie został wyznaczony do pełnienia roli szpitala II poziomu zabezpieczenia Covid-19. W okresie od 13 października do 9 listopada  roku decyzję wojewody oddział wewnętrzny naszego szpitala został wyznaczony do pełnienia roli szpitala II poziomu zabezpieczenia Covid-19.

 

  • Rok 2021

2021 rok to już czwarty rok działalności Zachodniego Centrum Medycznego Spółka z o.o. Zakres świadczonych usług nie zmienił się znacznie od ubiegłego roku. Niestety na skutek ogłoszonego stanu epidemii, NFZ nie ogłosił konkursu na świadczenia w zakresie rehabilitacji i nie udało się, pomimo przygotowania ze strony Spółki, uruchomić w Gubinie oddziału świadczącego ten zakres usług w zakresie stacjonarnym.

24 czerwca 2021 r. Powiat Krośnieński podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia powiatowi pomocy finansowej na zakupu urządzeń oraz wyposażenia do centralnej sterylizatorni Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. W ramach otrzymanych środków kupiono 2 sterylizatory parowe wraz z wyposażeniem, myjnię parową wraz z wyposażeniem, stację uzdatniania wody oraz wyposażenie pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wózków transportowych. Zakupione przez Powiat urządzenia zostały bezpłatnie użyczone Zachodniemu Centrum Medycznemu Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. Ogółem inwestycja w centralną sterylizatornię kosztowała blisko 700 tys. zł. Poza zakupem sprzętu obejmowała przebudowę pomieszczeń i drobne remonty, które zostały sfinansowane przez Spółkę w kwocie 170 tys. zł.

 

Od września 2021 r. udało się natomiast rozszerzyć działalność ZCM Sp. z o.o. poprzez uruchomienie Zakładu Rehabilitacji w Gubinie. Zabiegi wykonywane są 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Zakład Rehabilitacji zlokalizowany jest na I piętrze w budynku C na ul. Śląskiej 35. Ze świadczeń można korzystać bezpłatnie, wymagane skierowanie lub odpłatnie. Świadczone w zabiegi to m.in. fala uderzeniowa, ćwiczenia czynne i bierne, masaże, galwanizacja, jonoforeza, krioterapia miejscowa.

Również od września 2021 r. w szpitalu można wykonać bezpłatny pakiet badań w ramach Programu Profilaktyka 40 Plus, którym objęte są wszystkie osoby powyżej 40. roku życia. Materiał do badań pobierany jest w Krośnie Odrzańskim i Gubinie od poniedziałku do piątku. W 2021 roku w Krośnie Odrzańskim wykonano 462 badania, natomiast w Gubinie 125.

W 2021 r. szpital poszerzył również swoją ofertę komercyjną o leczenie otyłości metodą endoskopową. Niestety zabieg nie jest refundowany z NFZ.

 

26 października 2021 roku Wicestarosta Krośnieński Ryszard Zakrzewski przekazał ratownikom symboliczny kluczyk do nowej karetki. Przekazanie odbyło się w miejscu stacjonowania nowego ambulansu  w Gubinie przy ul. Śląskiej. Nowy ambulans zastąpił jeden z dwóch, stacjonujących w Gubinie. To 4 nowa karetka w flocie krośnieńskiego ratownictwa. Volkswagen Crafter wraz z wyposażeniem kosztował ponad 500 tys. zł. Zakup został sfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach dofinansowania projektu pn.: Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem “COVID-19″ oraz innych chorób zakaźnych” w wysokości 520 000,00 zł. Oprócz zakupu ambulansu typu C z wyposażeniem (tj. zestaw transportowy, krzesełko transportowe, ssak akumulatorowo-sieciowy, defibrylator karetkowy) zakupiono również urządzenia do zamgławiania na kwotę 19 500,00 zł.

 

  • Rok 2022

10 czerwca Starosta Krośnieński Grzegorz Garczyński oraz Wicestarosta Ryszard Zakrzewski podpisali w Zachodnim Centrum Medycznym umowę na Rozbudowę budynku RTG szpitala powiatowego o pracownię Tomografii Komputerowej i infrastrukturę komunikacyjną wraz z dostawą i montażem tomografu. Wykonawcą jest firma TMS Sp. z o.o. z Warszawy. Szpital zostanie doposażony w 16-rzędowy, 32-warstwowy tomograf firmy Canon. Wartość inwestycji wynosi 5 mln 200 tys. zł, z czego 3 mln 950 tys. zł udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Polski Ład:

– dokumentacja projektowa – 221 400,00 zł brutto.
– roboty budowlane – rozbudowa RTG 2 608 461,00 zł brutto
– dostawa i montaż aparatury tomografii komputerowej – 1 999 950,00 zł brutto.
– budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą komunikacyjną – 370 107,00 zł brutto. Zgodnie z planem inwestycja ma zakończyć się wraz z końcem 2023 roku.
Wzorowa Placówka Medyczna

30 czerwca w obecności pracowników szpitala i Starosty Grzegorza Garczyńskiego, prezes Zachodniego Centrum Medycznego Jolanta Siwicka odebrała z rąk Artura Świtonia, dyrektora konkursu “Wzorowa Placówka Medyczna”, Redaktora Naczelnego Życia Regionów, certyfikat Wzorowa Placówka Medyczna

Kapituła Konkursu doceniła nasze dotychczasowe działania oraz zrealizowane inwestycje, służące podnoszeniu poziomu ochrony zdrowia i standardu świadczonych usług medycznych.

“Wzorowa Placówka Medyczna” to inicjatywa dziennikarzy oraz ekspertów z zakresu ochrony zdrowia, lekarzy i ratowników medycznych, którzy angażując się w poprawę jakości usług świadczonych dla pacjentów ? dostrzegają często proste rozwiązania, będące wzorem dla innych. To także docenienie pracy całego personelu.

Spółka cały czas myśli o rozwoju, konsekwentnie realizuje plan poprawy świadczeń medycznych, w obu placówkach cały czas są przeprowadzane place remontowe, a nowoczesne karetki są przykładem, że można ocenia dyrektor konkursu “Wzorowa Placówka Medyczna”

 

 

Rok 2023

 

9 stycznia 2023 roku Wicestarosta Krośnieński Ryszard Zakrzewski oraz Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Tomasz Miechowicz podpisali umowy na realizację zadania pt. “Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim” oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

 

Od 1 lutego Szpital Powiatowy zyskał nowy Oddział Rehabilitacji. Oddział mieścił się w budynku C przy ul. Śląskiej w Gubinie. Ogólnoustrojowa Rehabilitacja Stacjonarna została zakontraktowana na 25 łóżek. Kontrakt ma obowiązywać przez 4 lata, do 2027 roku. W tym samym budynku od września 2021 roku działa już Rehabilitacja ambulatoryjna.

24 sierpnia 2023 roku w Gorzowie Wielkopolskim Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z przedstawicielami samorządów oraz szpitali, aby podziękować im za zaangażowanie i wsparcie, jakiego udzieli obywatelom Ukrainy.  Zachodnie Centrum Medyczne przekazało naszym sąsiadom dwie karetki. W podziękowaniu za wspaniały gest solidarności Wojewoda przekazał Powiatowi Krośnieńskiemu dotacje celową ze środków budżetu państwa w wysokości 1 200 000 zł na zakup 2 nowych, wyposażonych karetek. 3o listopada 2023 roku karetki zostały dostarczone do szpitala.

12 grudnia 2023 roku w szpitalu dokonano instalacji nowoczesnego tomografu komputerowego. To ważny krok w ulepszaniu naszych możliwości diagnostycznych.

19 grudnia 2023 roku na świat przyszedł 2000 noworodek, od momentu powstania Spółki.

  •  Prezesem Zarządu Spółki jest Pani Jolanta Siwicka.