Polityka prywatności

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, adres e-mail: sekretariat@szpitalzcm.pl, tel. +48 68 419 75 80, NIP: 9261676422, REGON: 366423412 .

 

Funkcję Inspektora ds. RODO pełni Pani Joanna Melańczuk, e-mail: iod@szpitalzcm.pl.

 

W sprawach informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych  przez Zachodnie Centrum Medyczne  Sp. z o.o. udziela  Inspektor Ochrony Danych

 • adres e-mail: iod@szpitalzcm.pl,
 • tel.: +48 68 419 75 80,
 • listownie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskie

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w celu prowadzenia przez Administratora:

 • działalności leczniczej, podjęcia działań zmierzających do udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjenta lub osoby upoważnionej (ustalenie tożsamości pacjenta,  rejestracja pacjenta, ustalenie planowanych wizyt) – Dane osobowe o których mowa w niniejszym punkcie przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.b oraz art.9 ust.2 lit.h RODO;
 • świadczenia przez Administratora usług medycznych, zapewnienia opieki zdrowotnej, hospitalizacja, leczenie, postawienie diagnozy medycznej – Dane osobowe o których mowa w niniejszym punkcie przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.b oraz art.9 ust.2 lit.h RODO;
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej – Dane osobowe o których mowa w niniejszym punkcie przetwarzane są na podstawie art.6., ust.1., pkt c, d oraz art.9., ust.2., pkt h RODO;
 • spełnienia przez Administratora obowiązku z zakresu praw pacjentów: udzielenia informacji o stanie zdrowia osobom upoważnionym  przez pacjenta oraz dostęp do dokumentacji medycznej przez te osoby – Dane osobowe o których mowa w niniejszym punkcie przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.c oraz art.9 ust.2 lit.h RODO;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych w związku z obowiązkiem prawnym związanym z prowadzoną działalnością leczniczą ? Dane osobowe o których mowa w niniejszym punkcie przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.c oraz art.9 ust.2 lit.h RODO;
 • wewnętrznych potrzeb w celach administracyjnych – Dane osobowe o których mowa w niniejszym punkcie przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.f  RODO;
 • prowadzenie komunikacji w systemach elektronicznych – Dane osobowe o których mowa w niniejszym punkcie przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO;
 • dochodzenia i ustalenia roszczeń – Dane osobowe o których mowa w niniejszym punkcie przetwarzane są na podstawie art.6 lit.f oraz art.9 ust.2 lit.h RODO.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane

 • innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą na podstawie umów zawartych przez Administratora Danych na podstawie art.26., ust.1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 tj.);
 • podmiotom realizującym zadania związane z naprawą, serwisem i konserwacją urządzeń medycznych;
 • podmiotom zajmujących się naprawą, serwisem i nadzorem autorskim oprogramowania medycznego;
 • podmiotom świadczącym usługi prawne lub doradcze;
 • innym podmiotom, którym Administrator  powierzył przetwarzanie danych osobowych;
 • innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe  przechowywane są przez Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przez okres wskazany w art.29, ust.1., ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 tj.) tzn.:

Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przechowują dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza;
 • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie ? w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • ustalania i dochodzenia roszczeń w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa;
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zachodnie Centrum Medyczne  Sp. z o.o. ? do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania;
 • wypełnienia innych ciążących na Zachodnim Centrum Medyczne Sp. z o.o. obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą, w tym realizacji praw pacjentów – do czasu wypełniania tych obowiązków przez  Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

 

Postępowanie  z danymi osobowymi po okresie przechowywania:

Po upływie okresów  Zachodnie Centrum Medyczne  Sp. z o.o. niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych:

 • uzyskania potwierdzenia swoich danych osobowych, czy dane są przetwarzane przez Administratora, a także prawo dostępu do swoich danych – art. 15 RODO;
 • uzupełnienia oraz sprostowania swoich danych – art.16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych- art.18 RODO;
 • prawo przenoszenia danych – art.20 RODO;
 • usunięcia swoich danych – art.17 RODO.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub celu, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Źródło pochodzenia Danych

 • źródłem danych osobowych pacjenta jest pacjent lub osoba działająca w jego imieniu,
 • źródłem danych osobowych osób upoważnionych przez pacjenta lub działających  w jego imieniu jest pacjent lub osoba, której dane dotyczą.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją działań nałożonych na Administratora. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków ciążących na Administratorze;

 

Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem Szpitala wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie danych osobowych pacjenta w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpoczęcia leczenia, a w przypadku konieczności podjęcia leczenia będzie wiązać się ze zgłoszeniem zdarzenia Policji, w celu ustalenia tożsamości osoby leczonej.

Podane przez Panią/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

 

Informacja o plikach cookies.

1. Serwis Internetowy korzysta z plików typu cookies (?ciasteczka?).
2. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu Internetowego lub podmioty z nim współpracujące.
5. Operator Serwisu Internetowego ma prawo do zamieszczania na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego pliki cookies oraz do uzyskania do nich dostępu.
6. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– dostosowania zawartości Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika,
– optymalizacji korzystania z Serwisu Internetowego ? w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
– określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
7. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
– wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Serwisu Internetowego;
?- funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
8. Dodatkowo w ramach Serwisu Internetowego można wskazać na następujący podział rodzajowy plików cookies:
– sesyjne(session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
– stałe (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
10. Możliwe jest automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej oraz zawarte są w punkcie 6 poniżej.
11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu Internetowego.
12. Serwis Internetowy może zawierać odniesienia/linki do innych serwisów internetowych. Serwis Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie polityki prywatności na tych stronach. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług internetowych drogą elektroniczną wyłączną odpowiedzialność za politykę prywatności na danej stronie www ponosi operator danego serwisu internetowego.
13. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
14. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
15. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/