Prawa pacjenta

Podstawowe prawa pacjenta

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
Prawo pacjenta do informacji
Prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
Prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, w tym prawo do leczenia bólu
Prawo pacjenta do dostępu dokumentacji medycznej
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Prawa pacjenta reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Ustawa o prawach pacjenta